fons instal·lacions

Es realitzen el disseny, muntatge, posada en servei i manteniment dels tipus d'instal·lacions següents:

botó instal·lacions elèctriques

Insta·lacions elèctriques

botó instalacions tèrmiques en edificis

Instal·lacions
tèrmiques
en edificis

botó instal·lacions de gas i fontaneria

Instal·lacions
de gas
i fontaneria

      Instal·lacions elèctriques:

 • Estacions transformadores
 • Estesa de línies MT i BT
 • Instal·lacions d'enllumenat interior i exterior
 • Instal·lació d'equips de bombeig en pous
 • Grups electrògens
 • Instal·lacions fotovoltaiques
 • Compensació de reactiva
 • Instal·lacions d'interior en locals comercials, allotjaments, etc...

      Instal·lacions tèrmiques en edificis:

 • Equips de climatització
 • Equips de ventilació
 • Solar tèrmica

      Instal·lacions de gas i fontaneria:

 • Dipòsits
 • Grups electrògens
 • Calderes
 • Cuines industrials
 • Instal·lacions de fontaneria en edificis